1-) Aşağıdakilerden hangisi 48, 72 ve 108 sayılarının üçünü birden tam olarak bölemez?
2-) Dört arkadaş bir tepsi baklavayı şekildeki gibi paylaşmışlardır. Aldıkları paylara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3-) 74 tane kalem sırasıyla Alper, Hakan ve Yiğit’e birer birer dağıtılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4-) Bir kutu kalemden 28000 lira kâr eden kırtasiyecinin, bir tane kalemden kaç lira kâr ettiğini bulabilmek için, aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir?
5-) 24 - 5 = 19 19 x 2 = 38 Verilen işlemler, aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?
6-) Uç noktaları K ve L olan şekildeki demir çubuğun orta noktası O’dur. Çubuk, boyunun 1/6 i kadar K ucundan, 1/4 i kadar L ucundan kesiliyor. Kalan çubuğun orta noktası nerede olur?
7-) 545:5 işlemi aşağıdaki hangi problemin çözümü olamaz?
8-) Yandaki çıkarma işleminde her işaret farklı bir rakamı göstermektedir. Bu işlemin doğru olması için ? yerine hangi rakam gelmelidir?
9-) a ve b doğal sayı olmak üzere a sayısının 3 üncü kuvveti, 8 sayısının b inci kuvvetine eşit ise a+b en az kaç olur?
10-) Aşağıda verilen eşitliklerin hangisi yanlıştır?
11-) -Başarmak, bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır. - Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek
12-) Kur anıkerim in -Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım - anlamındaki ayetine dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
13-) Hz. Muhammed, Medine ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır. Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir?
14-) Demokrasinin eşitlik ilkesi toplumun birliğini, beraberliğini ve sürekliliğini sağlayan önemli bir öğedir. Bu durum aile için de söz konusudur. Buna göre, aile birliği aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
15-) Doğal ortamda ormanların yetişmesi o yerdeki sıcaklık ve yağış miktarının mevsimlere dağılımı ile uyumludur. Bu durum, göz önüne alındığında aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde ormanlar daha zor yetişir?
16-) Amasya Genelgesi nde yer alan -Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. - sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
17-) -Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir. - Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?
18-) Türkiye yi komşuları ile karşılaştırdığımızda, tarım ürünleri çeşidinin fazla olduğu görülür.Türkiye nin hangi özelliği bu duruma daha çok neden olmaktadır?
19-) Türkiye de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?
20-) Aşağıdaki Türkiye haritasında maki bitki örtüsünün dağılımı verilmiştir. Makilerin yerini orman alanlarına bırakabilmesi için, hangi mevsime ait yağış miktarının artması gerekir?
21-) Bir araştırmada, eşit boydaki çubuklar farklı alanlara dik olarak yerleştirilmiştir. Bu çubukların gölge boylarına 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde öğlen vakti bakılmış ve gölge boyları ile gölge yönlerinin aynı olduğu görülmüştür. Buna göre, çubuklarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikte doğrudur?
22-) Gece ile gündüz sıcaklık farkı azdır. Bitkiler gür ve sürekli yeşildir. Genellikle hava hergün yağışlıdır. Bu özelliklerin görüldüğü iklim kuşağıyla ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
23-) Samsun dan Ankara ya gelmekte olan otobüsteki yolculardan biri, yanındaki yolcuya İç Anadolu Bölgesi ne girdiklerini söylemiştir. Bu yargıya ulaşmasında, aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
24-) Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini destekler bir özellik taşımaktadır?
25-) Atatürk ün Çanakkale Savaşında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?
26-) İzmir in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır.Bu olay, Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?
27-) 1606 tarihinde imzalanan Zitvatoruk Antlaşması nda şu kararlar alınmıştır: Avusturya her yıl Osmanlı Devleti ne ödediği vergiyi vermeyecektir. Avusturya arşidükü bundan sonra protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacaktır. Bu maddelere dayanarak, Osmanlı Devleti yle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
28-) Köprülü Mehmet Paşa, kendisine önerilen veziri azamlığı kabul etmek için, Sultan IV.Mehmet e bazı koşullar ileri sürmüştür. Bu koşullardan biri de, kendisine kimsenin karışmaması ve hakkında şikâyet olursa kendisinin ifadesine başvurulmadan görevinden alınmamasıdır. Köprülü Mehmet Paşa nın veziri azamlığı kabul etme konusunda, sultana koşullar ileri sürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
29-) Sultan II.Mahmut döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen faaliyetlerden hangisi, halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek niteliktedir?
30-) İstanbul, Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır. İstanbul un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
31-) Kavimler Göçü sonunda Vizigotlar İspanya ya, Franklar Fransa ya, Slavlar Balkanlar a, Anglo- Saksonlar da İngiltere ye yerleşmişlerdir. Bu durum, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmış olabilir?
32-) Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra, Türkler çeşitli Balkan toplulukları arasına karışarak kimliklerini kaybettiler. Buna karşılık, M.S. 630-680 yılları arasında Çinliler tarafından esir edilen Göktürkler, kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler. Göktürklerin bu davranışları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
33-) Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlaması değildir?
34-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta (koşula) bağlıdır?
35-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -mi - soru eki cümleye rica anlamı vermiştir?
36-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
37-) Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendinden hareket eder. Onun için -ben - sözünü çok kullanır. Denemeci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tereddütlü hedefler göstermeye çalışır. Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
38-) Bir güvercin kanadında okşuyorumGöklerin maviliğini, Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime, Ağaçların yeşilliği. Bulutların ipek gölgesiÇocukların yüzünde ışıldıyor. (Cahit Sıtkı Tarancı)Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
39-) Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık, ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır. Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
40-) Şimdi bir heykeltıraş düşününüz. Gevşek ve çürük bir zemin üzerine güzel, mükemmel bir heykel yapmaktadır. Bu heykeli bir an için herkes beğenebilir. Fakat zemin çürük olduğundan bu heykel yaşayamaz. Harçlarla ne kadar kuvvetli dayanak yapılırsa yapılsın yıkılır. Çünkü zemin gevşektir. Bu parçada, vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
41-) Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır. Ancak bu sözcükler ya mutlaka halkın sesini ve zevkini yansıtan sözcükler olmalı ya da birbirine çok yakışan iki sözcüğün kaynaşmasından doğmalıdır. Bu parçada, Türkçenin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?
42-) Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlar kitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insanları öyle yaratır. Onun içindir ki özgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenmedikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir?
43-) -Bu dünyaya etme bulma dünyası demişler. - Bu söz, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ederse sözdeki yargı reddedilmiş olur?
44-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
45-) (1) Bazı insanları memnun etmek pek kolay değildir. (2) Kırk yıl sırtında taşısan ve bir kerecik -yoruldum - desen, kırk yıllık emekler unutulur. (3) Ancak herkes de böyle olmayabilir. (4) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırını sayanlar da vardır. (5) Bu nedenle bir insanın davranışını herkese genellemek doğru değildir. (6) Demek ki, insanlar üç aşağı beş yukarı, benzer anlayıştadır. Bu paragraftaki hangi cümle, anlam yönünden diğerleriyle çelişmektedir?
46-) Bu kadar düzenli ve disiplinli çalışmadan sonra, yarışmada birinci olması hiç de sürpriz değildi. Parçadaki -neden - sonuç - ilişkisi dikkate alındığında, -neden - olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
47-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
48-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -abartma- vardır?
49-) (1) Çalışan insanın dinlenmesi gerekir. (2) Çok çalışan iyi dinlenir. (3) Çünkü yorgun ve dinlenme ihtiyacı olan bir adam, hiçbir yararlı iş üretemez. (4) Uykusuz geçirdiğimiz bir geceden sonra, beynimizin neredeyse çalışmayı reddettiği o korkunç sabahları hepimiz biliriz. Paragrafın bütünlüğüne uymayan cümle hangisidir?
50-) İkileme oluşturan bazı kalıplaşmış sözlerin yerleri değiştirilemez. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
51-) 1- Karanlık basmadan yola çıktılar.2- Çocuk yedi yaşına basmadan okula başladı. 3- Ayağı acıdığı için rahat basamıyor. 4- Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde -basmak - sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
52-) Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız- - - - - yalnızlık nedir - - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur?
53-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -soğuk - sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
54-) -Kadar - sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi -Kadar - sözcüğü hangi cümlede benzetme görevi yapmaktadır? soru detayi