1-) fotosentez de ne üretilir
2-) canı sıkılan biri ne yapmalıdır?
3-) Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bu parçada, başbakana ait görevlerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
4-) Mercimek, neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir. Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Depremden kurtarıldığında ilk sözü “Şükür Allah’a.” oldu. Bu kişinin “Şükür Allah’a.” demesi, onun hangi özelliğini vurgulamaktadır?
6-) Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
7-) Tarımın makineyle yapılması, bu sektörde çalışan işgücüne duyulan gereksinimi azaltmış ve kentlere olan göçü hızlandırmıştır. Bunun sonucunda ise, kadın çeşitli iş kollarında çalışmaya başlamış, aile üretim birimi olmaktan çıkmış tüketim birimi haline gelmiş ve aile yapısı giderek küçülmüştür. Bu parçada, ailenin değişmesinde rol oynayan etkenlerin hangisi üzerinde durulmuştur?
8-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda; • Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır. • Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. • Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır. Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
9-)
10-)
11-) Türkiye’de tahıl ekim alanları fazla değişmediği halde, üretimde yıllara göre büyük dalgalanmalar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok açıklanabilir?
12-) İç Anadolu Bölgesi’nin doğal bitki örtüsünü bozkır bitkileri oluşturmaktadır. Bununla beraber, Ankara çevresinde olduğu gibi: bazı korunmuş yörelerde orman alanları bulunmaktadır. Bu durum, aşağıdaki görüşlerden hangisini daha çok desteklemektedir?
13-)
14-) Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’deki heyelan olaylarının yarıdan fazlasının ilkbahar mevsiminde meydana geldiği saptanmıştır. Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’deki heyelan olayları aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı olarak artma ve azalma göstermektedir?
15-)
16-) TBMM açıldığında Mustafa Kemal’in meclise verdiği önergede, • Hükümet kurmak zorunludur. • TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. • TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. İfadeleri yer almaktadır. Bu önerge, aşağıdakilerden hangisinin daha çok gerçekleştirileceğine işaret etmektedir?
17-) Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında; “Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi.” demiştir. Buna göre, Mustafa Kemal’in medreseleri kapatma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?
18-) Amasya Genelgesi’nde yer alan maddelerden bazıları şunlardır: • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. • Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir. Genelgenin bu maddelerine dayanarak, aşağıdakilerden hangisine daha çok ulaşılabilir?
19-) Kuva-yi Milliye’nin amacı, vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?
20-) Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumları olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik derslerine fazla önem verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur. Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?
21-) Genç Osman yönetimde olduğu dönemde, • İçki içenleri cezalandırmak, • Gereksiz harcamaları kısıtlamak, • Şeyhülislamın yetkilerini azaltmak, • Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemiştir. Buna göre Genç Osman, Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aksaklıkları gidermek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
22-) Osmanlı Devleti’nin yenilikçi padişahlarından IV. Murat, döneminin ileri gelenlerinden devlet yönetiminde alınması gereken önlemlerle ilgili raporlar istemiştir. IV. Murat bu davranışıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiş olabilir?
23-) Anadolu Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve kervansaraylarla donandığı ve zenginleştiği görülür. Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?
24-) Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi. Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
25-) Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
26-) Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
27-)
28-) Aşağıdaki rejenerasyon (yenilenme) olaylarından hangisi üreme olarak kabul edilebilir?
29-)
30-)
31-) Aşağıdakilerden hangisi insanda doğuştan gelen bir reflekstir?
32-)
33-) Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
34-) Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?
35-) Ayşe, Mehmet’e kan verebiliyor. Nalan, Mehmet ve Ahmet’e kan verebiliyor. Ancak, Ahmet, Mehmet’ten kan alamıyor. Buna göre, hangi iki kişinin kan grubu kesinlikle aynı olamaz?
36-)
37-) Yanmakta olan bir madde üzerine köpüklü yangın söndürücüyle yeterli miktarda köpük sıkılarak yanan cismin havayla teması kesilip yangın söndürülür. Aşağıdaki olaylardan hangisi benzer prensiple açıklanamaz?
38-) Bir öğrenci saf maddelerin donma sıcaklığının ayırdedici bir özellik olduğunu göstermek istiyor. Bunun için erime sıcaklığı 52 0C olan X maddesi ile 78 0C olan Y maddesini alıyor. Bu öğrenci aşağıdaki deneylerden hangisini yaparsa farklı maddelerin farklı sıcaklıklarda donduğunu en iyi gözler?
39-) I- X maddesi elektrolizle Y ve Z maddelerine ayrışıyor. II- Y ve Z maddeleri kendi özelliklerini kaybetmeden K maddesini oluşturuyor. Buna göre X, Y, Z, K maddeleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
40-) Bir öğrenci şişirdiği balonu önce sıcak bir ortamda tutarak genleşmesini izlemekte, daha sonra ise soğuk ortama taşıyarak küçüldüğünü gözlemektedir. Bu öğrenci aşağıdaki hangi soruya cevap vermeye çalışmaktadır?
41-)
42-) Biri buzdolabında soğutulmuş diğeri ise oda sıcaklığında bekletilmiş iki soda şişesinin kapakları aynı ortamda açılmaktadır. Oda sıcaklığında bekletilen şişedeki köpürmenin buzdolabından çıkan şişeye oranla daha fazla olduğu gözleniyor. Bu gözlemi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
43-) “Hız, birim zamanda alınan yoldur.” “Cisim ivmeli hareket yapıyorsa hızı zamanla değişir.” Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi ivmesiz hareket etmektedir?
44-)
45-)
46-)
47-)
48-) Bir dik silindirin taban yarıçapı iki katına çıkarılır ve yüksekliği yarıya düşürülürse, bu silindirin hacminde nasıl bir değişme olur?
49-) )
50-)
51-)
52-)
53-) Kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgenin içine, uzun kenarlarına teğet olan bir çember çizilmiştir. Bu çemberin uzunluğu, aşağıdakilerden hangisinin uzunluğuna eşittir?
54-)
55-) Toplamları 85 olan öyle iki sayı bulunsun ki, küçük sayının 4 5 i ile büyük sayının 1 3 ü farkı sıfır olsun? Bu problemin çözümünü veren deklem çifti aşağıdakilerden hangisidir?
56-) Bir öğrenci 4 ayrı dersten sınava girmiştir. İlk üç dersin aritmetik ortalaması 5, dört dersin aritmetik ortalaması 4 tür. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
57-) Aşağıdaki şartlardan hangisinin verilmesi halinde altı basamaklı abab7b doğal sayısı, iki basamaklı ab doğal sayısına tam olarak bölünemez?
58-) Aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü için 5(x+4) = 4(x+8) denklemi kurulur?
59-)
60-)
61-)
62-) Hangi cümlenin yükleminde şimdiki zaman, gelecek zaman yerine kullanılmıştır?
63-) Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?
64-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-dan” eki eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katar?
65-) (1) Sanatta başarı durağan değildir. (2) Bunun içindir ki gerçek sanatçı, sanatta doruk diye bir noktayı kabul etmez. (3) Onun amacı kendinden öncekileri aşarak daha ileriye gitmektir. Çünkü güzelliğin sınırı yoktur. (4) Bugün dünyanın beğendiği sanatçılar, alanlarında her şeyi yapmış sanatçılardır. Yukarıdaki cümlelerden hangisi paragrafta işlenen düşünceyle tutarlı değildir?
66-) Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
67-) Tüm büyük romancılar, ister bireyi anlatsınlar, ister topluma tutsunlar aynalarını, hep bir düzeni sarsmışlardır. İnsanlara, yaşadıkları ortamın farkı-na varamadıkları yanlarını aktarmak istemişlerdir. Parçadan, aşağıdaki görüşlerden hangisi çıkarılamaz?
68-) Teknolojinin yanlış ve kötü kullanımı doğal yaşamı kökünden sarsmaktadır. Hızla birçok canlının soyu tükenmekte, birçok ağaç ve bitki türü yok olmakta, otlaklar ve meralar korunmamaktadır. İnsanoğlu nerede küçük bir canlı görse onu korumak yerine, yok etmeye çalışmaktadır. Parçada sözü edilen durumun, bu biçimde devam etmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?
69-) Geçmişimizi ve bütün övünçlerimizi, dil, edebiyat, mimari ve müzik de içinde olmak üzere ulusal yaşamımızı yeni kuşaklara tanıttığımız gün, çocuklarımız karşılarında daha çok övünülecek bir toplum göreceklerdir. Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudan vurgulanmamıştır?
70-) “Düşünceye önem veren ve düşünme tutkusu içinde olan insanlar özgürlüklerinden asla vazgeçemez-ler. Bu insanlar özgürlüğü, sadece kendileri için değil, başkaları için de isterler. Bilirler ki, ...… . Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse, parçanın anlamında bir bozulma olmaz?
71-) Derslerinde, ödevlerinde ve yapacağın diğer çalışmalarda küçük noktaları önemsiz görüp atlama. Çünkü kimi zaman önemsiz gibi görünen noktaların büyük zararlar doğurabileceğini unutma. Burada, belli bir işi yerine getirecek kişiye, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerektiği öğütlenmiştir?
72-) Seninle güzel vatan, ulus güven içinde, İnançla bakıyoruz ışıklı yarınlara; Birlik ve bütünlüğümüz pekişirken senle, Ulusal varlığımız hep dipdiri ayakta… (Osman Güngör Feyzoğlu) Bu dörtlükten aşağıdaki anlamların hangisi çıkarılamaz?
73-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında “kesinlik” yoktur?
74-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir kavram ve açıklaması birlikte verilmiştir? (1) Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalı, ders kitapları ile yetinmemeliyiz. (2) Uygarlık, bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. (3) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. (4) Uygar bir insan olmanın biricik yolu okumaktır.
75-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
76-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
77-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
78-) Aşağıda yalıçapkını ile ilgili kimi özellikler verilmektedir: 1- Yalıçapkını, balıkla beslenen bir kuştur. 2- Konacağı ağaçların dalları, su üzerine sarkmalıdır. 3- Yaşadığı sular temiz ve bol balıklı olmalıdır. 4- Avlanmaya, sabahları güneş doğmadan önce çıkar. 5- Suya dalışıyla, balığı yakalayışı arasında geçen süre bir saniyedir. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, yalıçapkınının yaşadığı ortamla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir?
79-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?
80-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?
81-) 1- Çocuklar bizim geleceğimizdir. 2- Hepimizin gelecekten farklı beklentisi vardır. 3- Annem ve babam akşam size gelecek. 4- Gelecek yıl tatilde köye gideceğiz. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “gelecek” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
82-) “Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
83-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
84-) “Eğilmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “Sık sık dil konularına eğilen yazarlarımız var.” cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?
85-) Kişinin yapmayı bildiği bir işi, kendisini izleyen başka kişilerin var olduğu ortamlarda yalnız başı-nayken yaptığından daha iyi ve gayretli olarak yapması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kişinin yapmayı bildiği bir işi, kendisini izleyen başka kişilerin var olduğu ortamlarda yalnız başı-nayken yaptığından daha iyi ve gayretli olarak yapması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? soru detayi