1-) ?Dini yalanlayanı gördün mü? O, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. İyiliğe de engel olurlar.? (Maun suresi, 1 - 7} Bu surede aşağıda kilerden hangisine karşı çıkılmamaktadır?
2-) Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, çocuğu çağırarak ”Niçin taş atıyorsun?” diye sormuştur. Çocuğun ”Hurma toplamak için, canım çok hurma yemek istedi.” cevabı üzerine de ”Yavrum, sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye.” demiştir. Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan hangisi söz konusu değildir?
3-) ?Bilmediğin şeyin ardına düşme!? (İsrâ, 36) Bu ayette verilmek istenen mesaja en yakın seçenek hangisidir?
4-) Günümüzde insan hakları; uluslar arası anılaşmalarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalanna koydukları hükümlerle düzenlen-mistir. Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farklı Özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklarıyla ilgili benzer uygulamalar görülmektedir. Bu parçadan aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılann öncelikle hangisine ulaşılır?
5-) Devletin doğuş nedeni üzerinde farklı görüşler ileri süren düşünürler, toplumlarda düzenleyici bir otoritenin bulunduğu konusunda birleşirler. Çünkü ilkel veya küçük de olsa her toplumun belli bir disipline ihtiyacı vardır. Bu. birlikte yaşamanın asgari şartıdır. Buna göre, devletin bir toplumda yerine getirdiği Öncelikli çfrrev, aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Duygu, düşünce ve ortak hedefler bakımından biteylerin birbirlerine çok sıkı bağlarla bağlı olduğu bir toplumda, aşağıdaki toplumsal Özelliklerden hangisi daha az görülür?
7-)
8-) Günümüzde Dünya Önemli sorunlarla karşı karşıyadır, özellikle Dünya nüfusu 20. yy`da katlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanların tahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş, tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğu daha da artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlanndan biri değildir?
9-)
10-) Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tarımsal faaliyetlere göre üstün olan yönlerinden biri değildir?
11-)
12-) 1) iç Anadolu Bölgesi Türkiye`nin en az yağış alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozkır bitki Örtüsünün hâkim olmasına yol açmıştır. 3) Bozkır bitki örtüsü de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 4) Ayrıca suyun kıt oluşu bölgenin kırsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve dağınık hâlde olmasına sebep olmuştur. Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi İç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanlış bilgidir?
13-)
14-)
15-) Atatürk ?Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine Özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.? sözü ile laikliğin; I. Din ve devlet İşlerini birbirinden ayırması. II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması, III. Dinin siyasete alet edilmesini Önlemesi, IV. Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması Özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin Önemini vurgulamıştır?
16-) Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır: • Egemenliğin millete ait olması • Vatan ve millet sevgisi • Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü Bu esaslar; I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik III. Milliyetçilik IV. İnkılapçılık ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir?
17-) Mlsakımlllî belgesinde yer alan ?Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.? kararı ile aşağıdaki-lerdenl hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?
18-) Islahat Fernıanı`na göre; • Gayrimüslimleri küçük düşürücü deyim ve ifadeler kullanılmayacak, • Vergilerde eşitlik olacak, gayrimüslimlerden alınan haraç vergisi kaldırılacak, • Devlet hizmetlerine, askerlik görevine ve okullara gayrimüslimler de alınacaktı. Fermandaki bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?
19-) Küçük Kaynarca Antlaşması`na göre; I. Rusya, Karadeniz`de donanma bulundurabilecek, II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti`ne geri verilecek, III. Rusya, İstanbul`da sürekli bir elçi bulundurabilecek. IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodokslann haklarını koruyabilecekti. Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin Osmanlı Devleti`nin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? A) B) C) D)
20-) Avrupa tarihinde görülen; I. Rönesans Hareketlen II. Coğrafi Keşifler III. Fransız İhtilali IV. Sanayi İnkılabı gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olduğu söylenebilir?
21-) Malazgirt Zaferi`nden sonra Anadolu`da kurulan ilk Türk devletleri; • Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar, • Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler, • Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu`yu imar etmişlerdir. Verilen bilgilere göre Anadolu`daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?
22-) Mekkeliler Uhud Savaşı`ndan sonra îslami-yetin daha fazla yayılmasını Önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile irtifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasında Müslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşı`ndan sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
23-) İlk Türk devletlerinde görülen; I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması II. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulması III. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması Özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?
24-) İlk Çağda İyonya`da canlı bir bilim ve kültür yaşamının oluşmasında: I. Toprakların verimli olması II. özgür tartışma ortamının bulunması III. Devletin güçlü bir orduya dayanması IV. ön Asya`dan gelen ticaret yollarının sonunda yer alması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
25-)
26-)
27-) K hastalığına bir tür virüs sebep olur. Bu hastalığı geçirmiş olan insan bir daha K hastalığına yakalanmaz. Çünkü vücut, bu hastalık virüsüyıe daha sonra karşılaştığında virüsü tanıyıp ona direnç gösterir. Bu bilgiden K hastalığı virüsüyle ilgili olarak aşağıda kilerden hangisi söylenebilir?
28-) Aşağıdaki lerden hangisi Kuzey Kutup bölgesinde yaşamaya uyum sağlamış yabani bir tavşan türünün, bu bölgeyle ilgili uyumsal Özelliği olarak kabul edilebilir?
29-)
30-) Aşağıdakilerden hangisi hayvanların ortak Özelliklerindendir?
31-)
32-)
33-)
34-)
35-)
36-)
37-)
38-)
39-)
40-)
41-)
42-)
43-)
44-)
45-) Deniz, bir kutuyu yatay doğrultuda 100 m ileriye götürmek istiyor. Kutuyu aşağıdakilerden hangisindeki gibi götürürse, fiziksel anlamda en az iş yapmış olur?
46-)
47-) Bir fabrikada, herhangi iki yüzünün alanları 12 cm2 ve 18 cm2 olan dikdörtgenler prizması Şeklinde kutular üretilmektedir. Bu fabrikada, ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden ve birer tam sayı olan en fazla kaç farklı hacimde kutu üretilebilir?
48-)
49-)
50-)
51-)
52-) Geniş açılı bir üçgenin açılarından birinin ölçüsü 86°dir. Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin diğer açılarından birinin ölçüsü olamaz?
53-)
54-) 12 kırmızı, 18 sarı ve bir miktar siyah kalemin tümü dokuz Öğrenciye eşit sayıda dağıtılıyor. Her bir öğrenciye tek renk kalem verildiğine göre, dağıtılan siyah kalemlerin sayısı kaçtır?
55-) Koordinat düzleminde, köşelerinin koordinatları (1, 0), (3, 3) ve (3, -1) olan üçgen çiziliyor. Bu üçgenin orijine göre simetriği çizildiğinde, elde edilen şeklin üçüncü bölgede kalan köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
56-) Bir postacı üç farklı adrese ait üç mektubu rastgele birer birer dağıtıyor. Bu postacının, mektupların üçünü de doğru adreslere dağıtmasının olasılığı nedir?
57-) Bir tiyatroya giriş ücreti öğretmenler için 4,5 YTL, öğrenciler için 3 YTL`dir. Bu tiyatroya giren öğretmen ve öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir grup. toplam 75 YTL ile 80 YTL arasında bir ücret ödemiştir. Buna göre. bu grupta en az kaç öğrenci vardır?
58-)
59-) Bir manav limonların 15 tanesini % 20. geri kalanını ise % 30 kârla satmıştır. Bu manav, limonların tümünden % 27 kâr elde ettiğine göre kaç tane limon satmıştır?
60-)
61-)
62-) Oyuncak yapımında kullanılan bir tel her defasında iki eş parça olacak şekilde kesiliyor ve parçalardan biri kenara konuluyor. En az kaçıncı kesişten sonra eldeki parçanın uzunluğu, başlangıçtaki telin uzunluğunun 1 — inden küçük olur? 20
63-)
64-)
65-)
66-) 15 - 15 . (4 - 6) işleminin sonucu kaçtır?
67-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?-da, -de?nin işlevi diğerlerinden farklıdır?
68-) ?Böyle? sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
69-) Aşağıda yer alan cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün işlevi diğerlerinden farklıdır?
70-) Ateş ?Ben bütün varlıkların en güçlüsüyüm.? dedi. Su ?Ya ben?? diye sorunca, ateş ?Seni bütüne katmadım.`1 diye cevap verdi. Paragrafa göre bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
71-) Çobanlar, kırmızı kayalıkların dibine, yumuşak bakır toprağın ve bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına fırdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrı Dağının harman olmuş yalap yalap yanan yıldızlarının altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrı Dağı`nın öfkesini çalmaya başlarlar. Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?
72-) Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu iz yaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yeni coşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdaki-lerden hangisidir?
73-) (1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
74-) Eserlerini her okuyuşta ilk kez görüyormuş-sunuz hissine kapılır, her okuduğunuzda yeni şeyler anlar ve nasıl olup da daha önce bu anlamı yakalayamadığınıza şaşar kalırsınız. Bu şaşkınlık hiç bitmez, sürer gider. Paragrafta sözü edilen yazarın hangi özelliği vurgulanmıştır?
75-) Bana özgü, sana özgü, ona Özgü davranışlar Öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: ?Başkası ne der?? Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
76-) ?Bugünlerde oğlum; gördüğü, okuduğu, dinlediği her şeyi bir şiirle anlatmak hevesinde. Bir şeyden etkilenmeye görsün, hemen bir köşeye çekilip şiir yazıyor ve yazdığı şiiri, beğenilmesini isteyen bir havayla uzatıyor. Henüz anlayamayacağı şeyleri ona anlatmak, yazdıklarının çocukça şeyler olduğunu, hevesini ve kalbini kırmadan söylemek zor oluyor. Ama...? diyen birinin sözlerine aşağıdakilerden hangisi ile devam etmesi beklenmez?
77-) Akşamüstüne doğru, kış vakti; Bir hasta odasının penceresinde; Yalnız bende değil yalnızlık hâli; Deniz de karanlık, gökyüzü de; Bir acayip, kuşların hâli. Orhan Veli Kanık Şair aşağıdakilerden hangisini duygularına ortak etmemiştir?
78-) (1) Çocuk kolunu kaldırdı, inciyi olanca gücüyle fırlattı. (2) Sonra onun havada ilerleyişini seyretti. (3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir fısıltıya dönüştü. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?bîr biçimden başka bir biçime geçme? vardır?
79-) 1- artık yaşlandım 2- çamura 3- gücüm kalmadı 4-onu renklendirecek 5- biçim verecek 6- pişirecek Yukarıda numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?
80-) İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?
81-) Aşağıdakilerin hangisinde ?abartma? vardır?
82-) (1) Kovasını ve merdivenini yanında taşıdığından yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bulaşmıştı. (3) Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı parçaları yapışmıştı. (4) Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç birlikte verilmiştir?
83-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?şaşma1? söz konusudur?
84-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı vardır?
85-) (1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterimi. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhalde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ?tahmin? söz konusudur?
86-) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?
87-) ?Seyretmek? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ?beklenmedik bir şey olacağı? anlamını katmıştır?
88-) ?Fakat? sözcüğü altı çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
89-) ?İstemek? sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde `*Bu araba iyi bir bakım ister.? cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
90-) ?Kadar? sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ?yaklaşık? anlamı katmıştır?
91-) Halifelik kaç yılında kaldırılmıştır?
92-) Kapütülasyonlar ilk kime uygulanmıştır?
Fen ve Teknoloji Dersi Online Öğretimi Kapütülasyonlar ilk kime uygulanmıştır? soru detayi